Petrus Mestrom geboren omstreeks 1620 en gestorven op 29-1-1672 is o.a. een broer van onze stamvader Joannes Mestrom, koster in Maasbracht (complete stamboom vind je hier) en waarschijnlijk van Franciscus, stichter van de Mestrom tak Linne.

In het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (zie bron) uitgegeven in 1921 waarin alle “bekende” Nederlanders benoemd worden, vinden we de volgende aantekening omtrent Petrus Mestrum, geboren omstreeks 1620, overleden te Peins 29 januari 1672:

Hij was van de orde van de Minorieten de Observantia (Franciscanen of Minderbroeders).
In 1646 komt hij als missionaris naar Oosterend in Friesland. In 1648 neemt hij voor 3 maanden de taak over van de zieke pastoor Sylvius te Sneek. Bij diens terugkomst weigert Mestrum Sneek te verlaten en hij brengt de gehele parochie in rep en roer. Na diverse waarschuwingen van zijn superieuren wordt hij in 1655 geëxcommuniceerd. Hij bekeert zich dan tot het protestantisme en wordt predikant te Peins en Sweins waar hij ook sterft.

Minderbroederklooster Diest

Navraag bij het Instituut voor Franciscaanse Geschiedenis te St.Truiden (België) levert de volgende gegevens op:

Petrus Mestrum ontving te Brussel:
– Op 17 juni 1639 de tonsuur
– Op 18 juni 1639 het subdiaconaat
– Op 2 juni 1640 het diaconaat
– Op 25 mei 1641 het priesterschap

Hij verbleef in het klooster te Diest (België) waarschijnlijk samen met zijn jongere broer Hendricus Mestrum die de wijdingen te Brussel ontving op de navolgende data: 13 en 14 juni 1642, 20 september 1642 en 19 september 1643. Henricus overleed in het klooster te Diest op 9 oktober 1665. Helaas is over geboortedatum en plaats evenals over de ouders niets terug te vinden.

Over Petrus Mestrum is wel het een en ander terug te vinden. Je kunt het nalezen in de bronnen en media bij zijn persoonskaart. Je vindt er een aantal documenten waarin hij vernoemt wordt. In het kort hieronder een samenvatting op basis van de documenten in de bronnen en media zoals hiervoor genoemd.

Peins Gertrudiskerk

Ds. Kalma wijdt een artikel aan hem in een Fries tijdschrift. Hieruit blijkt dat Petrus in 1662 met goed gevolg deelneemt aan het predikantenexamen en er zijn zoveel lovende getuigenissen over hem dat hij vrijwel onmiddellijk beroepen wordt te Peins en Sweins deels als dominee en deels als huiskapelaan van de Ritmeester Ignatius Kingma die met een roomse vrouw getrouwd is en niets liever wil dan dat ze overgaat tot het gereformeerde geloof.
Volgens de “Roomse”schrijvers is hem dat echter niet gelukt en ook zijn zuster/huishoudster bleef trouw aan het katholieke geloof.
In zijn huwelijk (waarover straks meer) zou het ook al niet goed gaan. Wij moeten al deze verhalen echter met een korreltje zout nemen want de Roomsen waren natuurlijk niet te spreken over een afvallige priester, die overigens een zeer goed predikant bleek te zijn. Van heinde en verre kwam men naar hem luisteren en zelfs in Leeuwarden werd hij als gastprediker uitgenodigd. (zie bron)

In de kerk van Peins kreeg hij een grafsteen met het volgende opschrift:

den eerwaardigen Godzaligen en welgeleerden Petrus Mestrum oud 52 jaren is in den Heer zeer christelijk ontslapen den 29 januari 1672.

Zo slecht als men over hem schrijft (Andreas Tiara; zie bron) zal hij dus wel niet geweest zijn.

Huwelijksakte Petrus Mestrum en Fookeltje Hendrici 1662

Petrus Mestrum (soms ook Mestrom) huwt te Peins op 16 november 1662 met de domineesdochter Fokeltje Hendrici gedoopt te Schalsum 23-8-1640 als dochter van dominee Henricus Nicolay predikant te Schalsum en Lolck Gossesdr.
Omdat Petrus in zijn eigen Parochie geen doop- en trouwboeken bijhield is de geboortedatum van zijn kinderen niet te achterhalen. Het gaat echter om twee zoons n.l. Johannes en Gosse die genoemd worden bij de boedelscheiding van hun moeder die te Twijzel overlijdt in juli 1679. Na de dood van Petrus was ze in het huwelijk getreden met Ds. Joannes Heerma, die na haar dood de beide jongens in huis nam.
Daar de jongste zoon Gosse genoemd is naar zijn grootvader van moederszijde is het aan te nemen dat de oudste zoon Johannes genoemd is naar zijn grootvader van vaderszijde.
Zoon Johannes Mestrum werd apotheker te Kollum. In 1705 verklaart hij 42 jaar oud te zijn. Hij is dus geboren te Peins rond 1663. De tweede zoon Gosse was jonger, maar over hem is niets meer terug te vinden.
Johannes trouwt te Dokkum op 19-1-1690 met Margriet Schregardus, gedoopt te Rinsumageest 28-2-1664, dochter van Henricus Schregardus dominee en geneesheer te Rinsumageest en Feyckien Luitinga.

Kinderen uit dit huwelijk (zie bron):

Henricus Mestrum
Fookeltje Mestrum: trouwt te Dokkum 10-9-1718 met Dirk Jansen soldaat. Onder het Regiment van Saksen–Eisenach.
Doetje Mestrum: gedoopt te Kollum 31-3-1700

Waarschijnlijk is deze tak uitgestorven. Er is in ieder geval niets meer van terug te vinden.